Medezeggenschap

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of stemt in met het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de MR heel waardevol.

Instemming of advies?

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

Mw. S. Dullemond
Mw. S. Meijer
Mw. J. Vijsma

Personeelsgeleding:

Marjolein de Deugd (voorzitter)
Sandra Soekha
Yvonne Verzijden