Missie
De Groene Palm is een openbare school. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Motto
Wij maken het verschil voor onze kinderen.

Visie
Het individu staat bij ons centraal. Wij werken met zelfstandige leerlijnen waardoor iedere leerling op zijn eigen niveau en tempo kan werken. Daarnaast vindt groepsoverstijgend werken plaats; individuele ontwikkeling vindt ook plaats door samenwerkend leren. De leerling heeft een verantwoordelijkheid t.o.v. zichzelf en t.o.v. de groep waartoe hij/zij behoort. Dit vraagt inzet van iedereen en bereidheid om te geven. Wij zoeken het evenwicht tussen eigenbelang en het belang van de groep. Een positieve grondhouding is het uitgangspunt van ons handelen. Dit willen we terugzien in het plezier dat leerlingen en leerkrachten hebben in het leerproces en de goede sfeer.

De Groene Palm probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle domeinen van de kinderlijke ontwikkeling (verstandelijke , sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling). 

Op De Groene Palm proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Om dit op een goede wijze te kunnen begeleiden volgen we de kinderen door middel van een leerlingvolgsysteem. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu en culturen waarin de kinderen opgroeien.

De Groene Palm probeert een sfeer te scheppen, waarin ieder zich veilig voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak om in een sfeer van vertrouwen, die zeer zorgvuldig moet worden opgebouwd, de kennis en de achtergrond die de kinderen zelf meebrengen, in de klas te gebruiken om van elkaar te leren.