Belangrijke pijlers in ons onderwijs:

Samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vormen belangrijke pijlers in ons onderwijs.

De leerkrachten begeleiden de leerlingen tijdens de ontwikkeling van hun eigen leerproces. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het maken van de taken, het plannen van het werk en dragen zorg voor het nakijken. De leerkracht gaat gesprekken met de leerlingen aan over dit proces.

Hoe ziet dit er uit in de praktijk bij ons op school:
Er wordt op onze school zowel klassikaal, groepsgericht als individueel onderwijs gegeven. Leerlingen werken met dag- en weektaken. Daardoor leren ze (gedeeltelijk) zelf hun lestijd te plannen en keuzes te maken wanneer ze hun werk doen. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het verwerven van deze vaardigheden.

Het begrip uitgestelde aandacht is een belangerijk aspect binnen ons onderwijs. Dit betekent dat leerlingen niet altijd een leerkracht aan kunnen spreken. Dit heeft als gevolg dat kinderen zelfstandig een probleem gaan oplossen (of in samenwerking met een klasgenoot).

Door middel van een “verkeerslicht” is voor leerlingen duidelijk of ze zelfstandig of samen met andere leerlingen aan opdrachten mogen werken en wanneer ze bij de leerkracht terecht kunnen met hun vragen.

Zo wordt het ook mogelijk leerlingen individueel aandacht te geven (aan de instructie-tafel) en leerstof aan te bieden die het beste past bij het niveau van de leerlingen. Door in tweetallen of in groepjes te werken aan de leerstof, krijgt samenwerkend leren automatisch aandacht. Door zelf te onderzoeken en te ontdekken maken de leerlingen kennis met verschillende leerstijlen (ervaringsgericht onderwijs).

De controle van het gemaakte werk, wordt in stapjes aangeleerd en door de kinderen zelf gedaan.

Naast het werk, zijn de leerlingen ook verantwoordelijk voor huishoudelijke taken binnen de groep of school. Zij voeren in een bepaalde periode een taak uit zoals; planten water geven, computers aan-en uitzetten, uitdelen van tassen enz. Dit gaat via een takenbord. Alle groepen hebben zo’n bord in de klas, maar de taken kunnen verschillen.

Zo dragen we met elkaar de zorg voor de school en voor elkaar.